Algemene voorwaarden

Contact? bel: 06 24772669

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming van overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever en opdrachtnemer van de opdrachtbevestiging.

Artikel 3 Vertrouwelijkheid

De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 4 Auteursrecht

Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door mij verstrekte rapporten, syllabi, formulieren en dergelijke, auteursrecht. Dit houdt tevens in dat ik het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van de opdrachtgever en diens medewerkers niet uit handen geven.

Artikel 5 Annulering van een training door de opdrachtgever/deelnemer

 1. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de overeengekomen training wordt door de opdrachtnemer 90% van de aan de training verbonden kosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering tussen vier en zes weken voor aanvang van de overeengekomen training/coaching wordt door de opdrachtnemer 75% van de aan de training verbonden kosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering tussen de zes en acht weken voor aanvang van de overeengekomen training/coaching wordt door de opdrachtnemer 50% van de aan de training verbonden kosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering langer dan 8 weken voor aanvang van de overeengekomen training/coaching is de opdrachtgever de opdrachtnemer de reeds voor de training gemaakte kosten verschuldigd.
 5. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 6. Voor trainingen met open inschrijving geldt voor consumenten een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving.

Artikel 6 Annulering van een coachingsafspraak door de coachee

 1. Bij annulering/verzetten van de afspraak korter dan 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt door de opdrachtnemer 100% van het coachingstarief in rekening gebracht
 2. Bij annulering/verzetten van de afspraak tussen 24 uur en 7 dagen voor aanvang van de afspraak wordt de opdrachtnemer 50% van het coachingstarief in rekening gebracht.
 3. Bij annulering/verzetten van de afspraak langer dan 7 dagen voor aanvang van de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 7 Kosten

 1. De kosten van training worden steeds berekend per dagdeel (= een ochtend, middag of avond), van coaching per dagdeel of per uur. Het tarief kan halfjaarlijks worden aangepast. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.
 2. Voorbereidingskosten voor een training of coaching worden alleen gedeclareerd indien hierover met de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt.
 3. De kosten worden gedeclareerd voor aanvang van de training of coaching, tenzij anders overeengekomen.
 4. De betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum ontvangen te zijn.
 5. Bij afwijking van de betalingstermijn zal opdrachtgever over het het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente.
 6. Reclames tegen een declaratie dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
 7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Overmacht

 1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 2. Opdrachtnemer biedt in geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, indien mogelijk, een alternatief aan, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging.
 3. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat de opdrachtnemer van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding kan doen gelden.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van .